Thursday, December 11, 2014

Hva er galt med viltforvaltningen idag?

I denne artikkelen vil jeg ta for meg endel problemstillinger og ting jeg mener er helt feil i norsk viltforvaltning. Ettersom jeg selv er bosatt i sørnorge, er problemstillingene hentet fra nettopp her. Jeg sikter ikke til enkeltpersoner her, men ønsker å rette fokus på det jeg mener er galt med dagens forvaltning. 

Gjennom tidene har viltstammene variert. Dette vet vi fra ting fangstmenn og andre har skrevet ned. Dette viser at klimaet også varierte den gang og påvirket viltet både positivt og negativt. Før levde folk av naturen og det har nok fått fatale følger for folk, de uårene der fx rypebestanden kollapset. Idag drives jakt primært av 2 grunner : rekreasjon og forvaltning. Det er forvaltning som er den viktigste grunnen til at vi kan "unnskylde" det vi driver med (mennesket har alltid bedrevet jakt, det skal man selvsagt aldri trenge å unnskylde). De fleste arter er underlagt både kvoter og jakt/fangsttid. Unntaket er enkelte fremmede arter som fx mårhund og mink som kan jaktes hele året. 

Bakgrunnen for at jeg skriver dette er følgende : jeg har jaktet og vært med på jakt hele mitt liv og praktisk talt brukt alt av fritid på jakt. Helt siden jeg var liten har viltstammene variert. Forskjellen fra tidligere og nå er at alt av jaktbare viltstammer i mitt nærområde er på et historisk lavmål og ser ikke ut til å komme tilbake. Bestandene har også vært synkende de siste 4-5 årene. Jeg endret selv totalt holdning etter å sett den drastiske nedgangen. Dette har mange grunner : hensynsløs avskyting, harde vintre, trofejakt, økende rovviltbestander og for liten kunnskap. 
Dette har gjort at jeg ikke har den samme gløden for jakt lengre. Man skyter ikke ut dyr fra en allerede lav stamme! I 4-5 år har jeg bevisst spart bla rådyr pga en stadig minkende bestand. Dette går fint de første par årene, men så mister man gløden for jakt. Jeg har også drevet hard beskatning av bla rev, kråkefugl og mår. De fleste jegere i distriktet har også tatt hensyn, men det gjelder ikke alle. Endel klarer rett og slett ikke å holde fingeren fra avtrekkeren. Dette er både provoserende og leit at eget behov for å skyte kommer foran ønsket om å styrke viltstammen.  Men heldigvis får stadig flere jegere opp øynene for fredning av dyr samt vinterforing av rådyr og elg. Dette er helt avgjørende for at viltet skal greie seg gjennom en hard vinter. Det er utrolig viktig at vi setter fokus på å opplyse andre om hva som skal til for å bedre situasjonen rundt om. Dette er langtfra et unikt problem i indre agder. 

Nedenfor vil jeg ta for meg tilstanden og hva som er feil og hva som jeg mener kan bedres på de ulike viltartene: 

Rype og skogsfugl: dette er kanskje den viltstammen som varierer mest fra år til år. Fuglene er svært sårbare overfor rovvilt, ustabile forhold under klekking og ikke minst overbeskatning fra jegere. Mange jegere betaler i dyre dommer for å jakte disse artene og behovet for uttak blir da større. Er jakta på privat grunn er det ofte ikke baglimit og jegere tar ut det de måtte ønske. Leiejakt representerer etter min mening en av de største truslene mot rype og skogsfugl. Innføring av tvungen baglimit er en mulig løsning. Størrelse på jaktareal og evt taksering vil være 2 mulige måter å sette en baglimit på. Manglende interesse fra mange småviltjegere for å ta ut rovvilt er også veldig uheldig. 

Rådyrbestanden: denne er spesielt sårbar overfor kulde og snø. Vi hadde frem til i fjor flere år med mye snø og ikke minst lange perioder med ekstrem kulde. Dette knakk mye dyr. Men når veldig få forer og veldig mange har lyst til å skyte, blir dette selvsagt. Stadig flere driver rådyrjakt nå enn for 10-15 år siden. Og med gps peilere og annen teknologi, blir det stadig enklere å felle dyr. Men hadde folk vist mer hensyn og måtehold, hadde ikke dette vært noe problem. Endel områder er også plaget med mye rovdyr som bla gaupe. Har man gauper i et område med rådyr, vil gaupa ta grovt for seg av disse. Merkelig nok er rådyrbestandene svært ofte ikke kvoteregulert. Hvorfor er de ikke det? Rådyr er jo også storvilt, men i forvaltningsøyne er de ikke det. Dette fører til at mange kan gjøre som de vil. Dette er etter min mening totalt galskap. 

Elg og hjort: i min kommune er dette viltartene det er meste gjevt å jakte på. De 2 første helgene i jakta går folk mann av huse for å dra med seg en alt for dårlig trent kropp ut i skogen. Her i kommunen er elgen regulert av kvoter. Hjorten har også kvoter, men så høye at det i praksis er fri avskytning. I mitt område er hjorten på fremmarsj og mange er redd for at hjorten skal fortrenge elgen. Dette er jeg personlig ikke redd for, men har sterke mistanker til at dette er grunnen til at hjortekvotene er høye. Bestandene av elg her i sørnorge er svært så skrale, både i antall og kvalitet. Slaktevektene er fortsatt svært lav mange steder. En av de mest ødeleggende grunner for de skrale storviltbestander, er trofejakt. Det er utrolig jevt å kunne skyte seg en stor bukk for så å kunne sette den på veggen. Jeg har selv mange trofeer så jeg vet hva jeg snakker om. Dessverre tok det meg alt for mange år å skjønne at dette blir feil, det å felle flotte trofedyr. Disse sannsynligvis de som har best gener og overlevelsessjanse i naturen. Alt i naturen dreier seg om "survival of the fittest" og det blir helt feil i mitt hode at vi da skal skyte ut disse. Ikke misforstå, før eller senere er det naturlig at en slik tas ut, men slik det er nå så rekker ingen elger å bli særlig gamle før de blir skutt. De rekker altså ikke å bli trofeer engang, ettersom de enten skytes som små eller mellomstore okser. Her i området opereres det med 3 års planer. Det mener jeg er alt for lite, iallefall når det kommer til oksereguleringen. Det burde vært 5 eller 6 årsplaner, for å øke gjennomsnittsalderen på produksjonsdyr. Og taggebegrensning er en selvfølge på elg og flere og flere vald har innført dette. Det er et steg i riktig retning!  Selv ville jeg spart alt fra 6 tagger og oppover i en 5 års periode, for så å åpne opp for skyting av større når det har gått 5 år. Når man har skutt en med 6 tagger eller større, blir det 5 år til neste gang. Jeg tror ikke det blir balanse i elgstammen før gjennomsnittsalderen på dyrene går opp. Beitet er fortsatt ikke godt, men langt bedre enn det var. Det må også innføres såpass strenge straffer innad i lagene at jegere ikke fristes til å skyte fredede dyr. Hvis ikke dette håndheves er man like langt. Alt for mange skyter først og spør siden og håper på tilgivelse. 

Rovvilt: dette er et veldig sårt tema vi til stadighet leser om i media. Bygdefolket på den ene siden og folk fra byer på den andre, sånn satt litt på spissen. Selv er jeg veldig tilhenger av å ha balanse i naturen. Naturen trenger rovvilt for å kunne fungere, men slik det er nå er det en total feilbalanse. Omtrent alt av rovvilt er totalfredet og de gjør store inngrep i sårbare bestander bla. Det skurrer voldsomt i mitt hode at ikke rovvilt skal reguleres. kongeørna er en av bøndenes og jegernes største fiender. Den er og blir totalfredet og man får somregel aldri dispensasjon til å ta ut problemindivid. Når man da i tillegg har en rekordstor stamme, har jeg virkelig problemer med å forstå myndighetene. Det er ikke mange turer jeg har på fjellet uten å se kongeørn. Den er rett og slett alt for tallrik. 

Ulven er tilbake i sør norge for fult. Ikke den norske ulven, men en finsk-russisk en som gjør stor skade på både vilt og tamdyr. Også jakthunder lever farlig med ulven i området. Livskvaliteten til folk som bor i disse områdene, har gått ned. Jakt med hund blir en umulighet og viltstammene raseres. Også her i sør er ulven blitt stadig vanligere. Jeg velger å tro at det er naivitet og uvitenhet som ligger bak meningene til de som vil ha ulv. For det kan umulig være spesielt gjennomtenkt. Heldigvis bor jeg i en rovviltregion som i praksis ønsker å utrydde ulven, det synes jeg er helt greit. At folk på et kontor i en by skal bestemme om vi på bygda skal ha rovdyr, synes jeg ikke er greit i det hele tatt. Mange i norge føler seg urettferdig behandlet som følge av dette. Selv om jeg tar avstand fra ulovlig ulvejakt, kan jeg forstå hvorfor folk går til dette skrittet. En annen ting er hets fra steingale dyrevernere. Jo de er steingale! Hadde det dreid seg om ulovlig jakt hadde jeg forstått deres reaksjon, men det er en helt lovlig jakt der alt av formaliteter er i orden. Så hvorfor drive terror på helt lovlydige folk? Hvorfor ta spilleren og ikke ballen? Jeg har selv blitt truet flere ganger og tar det ikke tungt. Folk som driver med sånt er noen stakkarslige folk som kun har det i kjeften, husk det! Disse folkene ødelegger for seg selv, rett og slett.. Til slutt vil jeg si at jeg på ingen måte er uten synd. Jeg har selv skutt hardt og tatt ut feil individer. Det er som nevnt imidlertid flere år siden jeg skjønte hvor galt det bar avsted og jeg endret da totalt holdning. Nå fokuserer jeg heller på hvordan få opp bestandene. Jeg bruker mye tid på foring samt avskytning av lovlig rovvilt. Det har helt klart hjulpet! Tenk langsiktig, det vil komme deg til gode.. 


No comments: